Du er logget inn som

 

Samarbeidspartnere

Norges Husflidslag er stolte av å samarbeide med en rekke aktører innen kulturvern, opplæring og frivillighet. Det gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet med å ta vare på verdifull tradisjonshåndverk og holde kulturarven levende.

 

Opplæring og utdanning

Studieforbundet kultur og tradisjon er det tredje største studieforbundet i Norge med 43 medlemsorganisasjoner og 170.000 kurstimer. Norges Husflidslag er den største medlemsorganisasjonen og samarbeider tett med studieforbundet både faglig, organisatorisk og politisk. Vi samarbeider om den modulbaserte opplæringen innen bunad og vev, Fagdagane i bunad og folkedrakt, kurslærerkurs, TREseminaret og arbeidet med å få bunadbruk i Norge på UNESCOs lister over representativ immateriell kulturarv. I tillegg er Norges Husflidslag godt representert i de regionale styrene.

Studieforbundet kultur og tradisjon arbeider for å fremme kulturuttrykk og folkelige tradisjoner gjennom opplæring og utdanning. Organisasjonen samler frivillige organisasjoner innen kultur og håndverk med et mål om å ivareta et mangfoldig opplæringstilbud innen kultur og tradisjon.

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er paraplyorganisasjonen for alle offentlig godkjente studieforbund i Norge. VOFO arbeider for å fremme voksnes læring og støtter studieforbundenes arbeid gjennom politisk påvirkning, nettverksbygging og kompetanseutvikling. Norges Husflidslag er godt representert i de regionale VOFO-styrene.

 

Kultur og frivillighet

Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon for en rekke organisasjoner innen kulturvernfeltet, hvor Norges Husflidslag er blant medlemmene. Generalsekretærene i organisasjonene møtes månedlig for informasjonsutveksling og samordning av faglig, politisk og praktisk arbeid. Norges Husflidslags ansatte har vært med i styret. Norges Husflidslag deler kontorlokaler med forbundet og en rekke av de andre medlemsorganisasjonene under fellesskapet Kulturvernets hus. Kulturvernforbundet er sekretariat for de årlige Kulturminnedagene. Flere aktiviteter arrangert av Norges Husflidslags lokallag er del av Kulturminnedagene.

Kulturalliansen er en nasjonal sammenslutning av frivillige kulturorganisasjoner. Målet for alliansen er å være en samlet stemme for kulturfrivilligheten for å bedre rammebetingelsene og sikre gode lokaler for frivillige kulturorganisasjoner. Norges Husflidslag er aktiv deltager og har vært med i styret.

Frivillighet Norge jobber med rammebetingelsene for frivillige organisasjoner og for å utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Norges Husflidslag har vært medlem av Frivillighet Norge siden 2009 og er aktiv deltager på årsmøter, konferanser og møter i ulike nettverk og arbeidsgrupper i organisasjonen.

Norges Husflidslag er medlem av Det kgl. Selskap for Norges Vel, som arbeider for livskraftige lokalsamfunn med allsidig næringsliv og gode sosiale og kulturelle tilbud både nasjonalt og i utvalgte samarbeidsland.

Norsk Kulturforum (NOKU) er et landsomfattende faglig forum som arbeider for å fremme forståelse for kulturlivets plass i samfunnet, med kommuner, fylkeskommuner, og noen organisasjoner som medlemmer. De kårer årets kulturkommune. NOKU samarbeider med Kulturalliansen om å få gjennomført kartlegging av lokaler som brukes til kultur i kommunen.

 

Arrangementer

Fagdagane i bunad og folkedrakt er et årlig arrangement for alle folkedrakt- og bunadsinteresserte. Norges Husflidslag er medarrangør for fagdagene i samarbeid med Studieforbundet kultur og tradisjon, Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Norsk folkedraktforum og Noregs Ungdomslag.

Dyrsku’n er Norges største handels- og landbruksmesse i Seljord. Norges Husflidslag samarbeider med Dyrsku’n og er faglig ansvarlig for den årlige husflidstevlinga. Dette er en tevling både for profesjonelle utøvere og håndverkere i en læresituasjon. Norges Husflidslag deltar i tillegg med Ung Husflid-aktiviteter.

TREseminaret er et årlig arrangement på Hjerleid i Dovre, med en rekke ulike kurs og aktiviteter innen tre og tradisjonshåndverk. Tradisjon, teknikk og kunnskap om tre og håndverk står sentralt. Programmet varierer fra år til år, og har inkludert tradisjonell byggteknikk som lafting og taktekking, snekring og møbelsnekring, dekormaling, kurvfletting, spikking, smiing og mer. I tillegg er det ulike foredrag, utstilling og eget kurs og aktivitetsopplegg for barn. Norges Husflidslag er medarrangør av TREseminaret, i samarbeid med Senter for Bygdekultur, Hjerleid Handverksskole, Dovre Handverkssenter og Studieforbundet kultur og tradisjon.

«Løfte håndverket» er et nettverk som jobber for å opprettholde, styrke og spre kunnskap om tradisjonelle håndverksfag. Norsk Håndverksinstitutt er ansvarlig for driften. Ledelsen i Norges Husflidslag sitter i nettverkets ressursgruppe, og er aktiv deltager. Norsk Håndverksinstitutt er ansvarlig for driften.

 

Næring

Norges Husflidslag er medlem av arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel. Norges Husflidslag arbeider for å bedre rammebetingelser for håndverkerne, og har dialog med organisasjonen om ulike samarbeidstiltak knyttet til næring.

 

Finansiell støtte

Norges Husflidslag finansieres over statsbudsjettet via Kulturdepartementet. I tillegg mottar Norges Husflidslag statlige tilskudd fra Barne- og familiedepartementet via Fordelingsutvalget, og fra Kulturdepartementet via Studieforbundet kultur og tradisjon.

Sparebankstiftelsen DNB har gjennom flere år vært en viktig økonomisk samarbeidspartner for Norges Husflidslag. Prosjektene «Bunad til Unesco» fikk tildelt midler i 2017, «Rundt bålet» ved årsskiftet 2020-2021 og «Alt kan fikses» i 2021.

 

Internasjonalt arbeid

Norges Husflidslag er medlem av Nordens Husflidsforbund, etablert i 1927 for å styrke samarbeidet mellom husflidsorganisasjonene i Norden og Estland. Nordens Husflidsforbund samarbeider om det årlige digitale arrangementet Nordic Craft Week, som er en felles digital feiring av tradisjonshåndverk i de nordiske landene. Hvert andre år arrangeres nordisk håndverksleir for ungdom, Young Craft. Den første nordiske håndverksleiren ble avholdt i Norge i 2018.

European Folk Art and Craft Federation (EFACF) er et nettverk av husflidsorganisasjoner fra ti europeiske land, som arbeider for å fremme tradisjonshåndverk og samarbeid på tvers av landegrensene. Norges Husflidslag leder for tiden nettverket og er da også sekretariatet for nettverket. Årlig arrangeres et fellesmøte for medlemsorganisasjonene.

UNESCO er FNs organ for kultur- og utdanningssamarbeid. Norges Husflidslag er akkreditert som ekspertorganisasjon innen UNESCOs konvensjon for vern av immateriell kulturarv. Det er Kulturrådet som har ansvaret for arbeidet med å implementere konvensjonen i Norge, og Norges Husflidslag har tett samarbeid med Kulturrådet om dette.

Norges Husflidslag er del av det internasjonale nettverket ICHNGO-Forum. Det er et nettverk for ikke-statlige organisasjoner som er akkreditert av UNESCO og som jobber for å ivareta immateriell kulturarv.

 

Kongelig beskytter

Vi er stolte over at H.M. Dronning Sonja er Norges Husflidslags høye beskytter. Dette er en anerkjennelse av Norges Husflidslags arbeid som et viktig bidrag i samfunnslivet.

0