Du er logget inn som

 

Vårt arbeid

Siden 1910 har Norges Husflidslag vært stolt formidler av tradisjonshåndverk, handlingsbåren kunnskap og skaperglede. Vi holder kulturarven levende og tar vare på kunnskap bygget opp gjennom generasjoner.

Norges Husflidslag har bred oppslutning med flere tusen enkeltmedlemmer og lokale husflidslag over hele landet. I tillegg er mange profesjonelle husflidhåndverkere og husflidsbutikker knyttet til organisasjonen.

Kunnskap, fellesskap og skaperglede

En stor del av Norges Husflidslags virksomhet er omfattende kursvirksomhet organisert gjennom lokale husflidslag. Det tilbys kurs og aktiviteter innen en rekke ulike håndverksteknikker og for alle nivåer, enten du er nybegynner eller erfaren utøver. Som medlem av Norges Husflidslag får du rabatterte priser på kurs.

Å dele mestring og skaperglede med barn og ungdom er spesielt viktig for organisasjonen. Mange husflidslag har egne Ung Husflid-grupper hvor barn og ungdom får leke med materialer, lære teknikker og lage ting selv. Det landsomfattende prosjektet Rundt bålet er rettet spesielt mot barn og ungdom. Her er trearbeid og håndverk i fokus, med materialer fra naturen.

Hvert år markeres Husflidsdagen, hvor alle våre lokallag oppfordres til å vise frem organisasjonen og vårt arbeid. Under et felles tema hvert år, arrangerer lokallagene selv ulike aktiviteter som marked, kurs og demonstrasjoner av håndverksteknikker.

Handlingsbåren kunnskap

Håndverk er handlingsbåren kunnskap, videreført og raffinert gjennom generasjoner. Norges Husflidslag arbeider for å ivareta denne verdifulle kulturarven og gi den videre.

Gjennom prosjektet Rødlista blir håndverksteknikker samlet inn og dokumentert for fremtiden av våre lokale husflidslag. Slik er vi med på å redde kunnskap om materialer og teknikker som står i fare for å bli glemt.

Frem mot 2022 er Holdbart et særlig satsningsområde for Norges Husflidslag. Klok bruk av ressurser er viktigere enn noen gang. Vi arbeider for å synliggjøre verdien av husflid og håndverk for en bærekraftig fremtid.

Bunad og folkedrakt

Bunad og folkedrakt er et viktig fagområde for Norges Husflidslag. Vi jobber for å ivareta kulturarven, lokalhistorien og håndverket som vår rike bunadstradisjon representerer. Gjennom bunadopplæringa tilbys kurs som kan inngå som del av utdanningsløpet for å bli bunadtilvirker.

I samarbeid med flere andre organisasjoner, jobbes det i tillegg for å få den allmenne bunadbruken i Norge inn på UNESCOs Representative liste over immateriell kulturarv.

Håndverk som næring

Norges Husflidslag jobber aktivt for å styrke tradisjonshåndverk som en bærekraftig næring. Norske Husflidhåndverkere er en medlemsgruppe for profesjonelle utøvere med egne regionale håndverkerlag. De fleste av landets husflidsbutikker er også knyttet til organisasjonen som medlemmer, og noen er helt eller delvis eid av husflidslag.

Politisk kulturarbeid
Kunnskap og utdanning er viktig for en styrket bransje. Norges Husflidslag bidrar med innspill på læreplaner og politisk påvirkning for bedret utdanningstilbud innen tradisjonshåndverk.

I tillegg bidrar Norges Husflidslag aktivt med innspill til politiske prosesser som påvirker kultur og frivillighet, og vilkårene for husflid og håndverk. Det innebærer innspill til stortingsmeldinger, forslag til statsbudsjett, innretning på tilskuddsordninger, lovendringsforslag og de politiske partienes programarbeid. Dette arbeidet gjør vi både gjennom skriftlige dokumenter, på møter og konferanser og i direkte dialog med enkelte politikere, saksbehandlere i departementene, og i møter med fylkeskommuner, både politikere og ansatte.

Demokrati og påvirkning

Norges Husflidslag er en demokratisk oppbygget medlemsorganisasjon. En stor del av virksomheten drives av frivillige i de lokale husflidslagene og fylkeslagene.

Lokallag avholder årsmøter hvor medlemmer kan delta og stemme. I tillegg kan medlemmer velges inn i styret i sitt lokal- eller fylkeslag. Medlemmer har stemmerett i organisasjonen fra fylte 14 år, og det legges til rette for at medlemmer uten stemmerett også skal ha arenaer for medvirkning.

Hvert andre år holdes et nasjonalt landsmøte hvor valgte delegater fra hvert fylke, håndverkerlagene og husflidsbutikkene kan delta og stemme. Ungdom har i tillegg mulighet til å påvirke arbeidet med Ung Husflid direkte, gjennom Ungdomsrådet.

Ønsker du å påvirke Norges Husflidslags arbeid? Vi trenger deg! Vår fremste styrke er kunnskapen som sitter i hendene til våre medlemmer, og vi trenger engasjerte personer som vil bidra til et godt tilbud og en sterk organisasjon.

Internasjonalt arbeid

Norges Husflidslag er en ledende aktør innen kulturvern og tradisjonshåndverk. Vi er stolte av å være akkreditert som rådgivende organ for UNESCO innen konvensjonen om vern av immateriell kulturarv. Norges Husflidslag er del av det internasjonale nettverket ICHNGO-Forum. Det er et nettverk for ikke-statlige organisasjoner som er akkreditert av UNESCO og som jobber for å ivareta immateriell kulturarv

Norges Husflidslag er et aktivt medlem av Nordens Husflidsforbund og European Folk Art and Craft Federation (EFACF). Vi er del av det årlige arrangementet Nordic Craft Week, som er en felles digital feiring av tradisjonshåndverk i de nordiske landene. Hvert andre år arrangeres Young Craft, en håndverksleir for ungdom, som er samarbeid mellom de nordiske husflidsorganisasjonene. Den første nordiske håndverksleiren ble avholdt i Norge i 2018.

Samarbeidspartnere

Norges Husflidslag samarbeider med flere organisasjoner innen kultur, frivillighet og håndverksfag. I tillegg er Norges Husflidslag aktiv medlem i nordiske og internasjonale nettverk.

Norges Husflidslag er støttet av Kulturrådet og har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. H.M. Dronning Sonja er Norges Husflidslags høye beskytter.

Magasinet Norsk Husflid

I over 50 år har Norsk Husflid formidlet fagartikler og reportasjer som engasjerer, inspirerer og gir leserne lyst til å skape selv.

0