I år fyller UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven 20 år. Hva betyr det for deg og meg — og feltet som helhet?

Tromsø Husflidslag ble startet av en gruppe høyerestående menn, som «hjelp til selvhjelp». I dag er det håndverksgleden som binder medlemmene sammen. Foto: Marius Fiskum

Tromsø Husflidslag ble startet av en gruppe høyerestående menn, som "hjelp til selvhjelp". I dag er det håndverksgleden som binder medlemmene sammen. Foto: Marius Fiskum for Norsk Husflid

Den 17. oktober 2023 fyller UNESCOs konvensjon for vern av den immaterielle kulturarven 20 år. Vi benytter muligheten til å reflektere over hvilken betydning det har hatt:
Har den ført til endring på feltet disse 20 årene? Har den hatt betydning for arbeidet med å synliggjøre husflidstradisjoner? Har den vært viktig i videreføringen av vår felles kulturarv? Til det vil vi si: Ja, ja og atter ja!

Da konvensjonen for immateriell kulturarv ble undertegnet i Paris hadde Norge v/ Kulturdepartementet en betydelig rolle i utformingen av teksten i paragrafene. Hovedmålsettingen for 2003-konvensjonen, som den ofte kalles, er videreføring av levende tradisjoner og at tradisjonsbærerne er helt sentrale i dette arbeidet. Ikke staten, ikke departementene, eller Kulturdirektoratet, men vi som er opptatt av å føre tradisjonene videre – og for vårt vedkommende husflid og håndverk især. Det har skjedd en utvikling av mye ny kunnskap, og ikke minst er det blitt en økt bevissthet rundt immateriell kunnskap, levende tradisjoner og verdien av dette. For Norges Husflidslag har konvensjonen gitt oss en internasjonal ramme og sette vårt arbeid inn i. Vi er blitt tryggere, stoltere og tøffere på våre husflidstradisjoners vegne. Vi har fått et verktøy til å løfte frem verdien av alt godt husflidsarbeid som gjøres på lokal og regionnivå.

Les mer om vårt arbeid med Levende kulturarv her: husflid.no/fagsider-/levende-tradisjoner/

For Norges Husflidslags del er dialogen og kontakten med Kulturdirektoratet styrket og utviklet i disse 20 årene. Vårt arbeid er langt mer synlig og blir lagt merke til: NH blir ofte trukket fram som et godt eksempel på ivaretakelse og videreføring av levende kulturarv – og som eksempel på involvering av de mange som utøver tradisjonene. NH har vært invitert både til vår søsterorganisasjon i Sverige og Finland for å snakke om vårt arbeid på feltet. Da trekker vi alltid frem de mange gode eksemplene fra våre lokallag og ikke minst fra all opplæring og kurs som gjennomføres over hele landet. I 2022 hadde vi over 65.000 kurstimer, og denne aktiviteten er vårt viktigste bidrag til kunnskapsoverføring og videreføring av levende husflid og håndverkstradisjoner.

Nå, høsten 20 år etter at konvensjonen så dagens lys i Paris har Norge til sammen fire oppføringer på to av listene knyttet til konvensjonen og to nominasjoner ligger til behandling. Den ene er vår fellesnominasjon «Bunadbruk i Norge, tradisjonshåndvek og sosial praksis» og den andre er en felles norsk-svensk nominasjon som handler om «Seterkultur».  Etter en eventuell innskrivning i desember 2024 starter det langsiktige bevaringsarbeidet og vi har absolutt håp om at også staten vil ha tanker og initiativ knyttet til Norges UNESCO-innskrevne kulturtradisjoner.

Norges Husflidslag ser frem til hva feltet kan få til for å fremme levende kultur de neste 20 årene!

 

Klikk på bildene under for å lære mer.