Folkekunststipendet er et av Statens kunstnerstipend som årlig tildeles utøvere innen folkekunst. Folkekunstnere er utøvere av folkelige kunstuttrykk innen håndverk, dans, musikk og sang.

Husflidhåndverker Thomas Aslaksby mottok stipend i 2022.

Søknadsfrist er 17.oktober 2023 kl 13.00
Søknadskjema er tilgjengelig på Kulturrådets nettsider en månad før søknadsfrist: https://www.kulturradet.no/stotteordninger?categoryIds=11642

Stipendordningen er innstiftet med det formål å gi utøveren mulighet til fordypning og utvikling av seg selv som folkekunstner. Ved tildeling legges det vekt på kvalitet og aktivitet. CV er obligatorisk vedlegg.  Det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Tidligere år har folkekunstnere innen håndverk som sølvsmed, treskjæring, keramikk -pottemakeri, metallknipling, bunadtilvirking, bunadbroderi, knivmaking, strikking, håndveving, skinnarbeid/garving, sølv- gullsmed, blitt tildelt stipend fra Statens Kunstnerstipend.

Stipendtyper det kan søkes på innen folkekunst:

Arbeidsstipend kan tildeles for 1 – 5 år. Skal gi folkekunstneren mulighet til å arbeide med et prosjekt eller ei fordypningsoppgave for å utvikle seg faglig. Utgjør årlig kr 299 289,- skattepliktig inntekt.

Arbeidsstipend for yngre – nyetablerte kan tildeles for en periode fra 1-3 år. Stipendet kan gi yngre kunstnere i etableringsfasen mulighet til å utvikle seg kunstnerisk, og bedre sjansene deres til å leve av kunsten. Utgjør årlig kr 299 289,- skattepliktig inntekt.

Diversestipend skal være et bidrag til den folkekunstnerlige virksomheten til den enkelte søkeren. Det kan gis støtte til etablering, kurs, reiser, studium, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand, mm. Engangsbeløp, ikke skattepliktig.

 

Det vil være et digitalt informasjonsmøte på Zoom torsdag 29.09.23, hvor Statens kunstnerstipend og de ordinære stipendordninger, som utlyses nå til høst, presenteres, samt informasjon om søknadsutfylling.