Du er logget inn som

 

Vedtekter for Eidsvoll Husflidslag

Tilbake

Normalvedtekter for lokallag

Vedtekter for Eidsvoll Husflidslag

Vedtatt på årsmøtet 26 /1 /23 og godkjent av Akershus husflidslag regionlag, 20/4/2023.

Eidsvoll Husflidslag er gjenopprettet 1968, og er tilsluttet Akershus husflidslag regionlag

og Norges Husflidslag.

§1 Formål

Eidsvoll Husflidslag er et lag som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt,

sosialt og økonomisk. Laget arbeider i samsvar med NH sitt formål og vedtekter.

§2 Virksomhet

Målet søkes nådd ved:

2.1 Opplæring i husflidsarbeid med krav til grundighet og kvalitet.

2.2 Opplysningsarbeid gjennom tidsskrift, presse og andre massemedia.

2.3 Møtevirksomhet med foredrag, utstillinger, demonstrasjoner og andre lignende tiltak.

2.4 Bruk og tilpasning av stedegne teknikker, modeller og mønstre.

2.5 Å fremme produksjon av gode husflidsvarer.

2.6 Å fremme husflid som aktivitet for alle alderstrinn.

2.7 Å samarbeide aktivt internt og eksternt.

2.8 Å arbeide aktivt med rekruttering.

2.9 Lag som er medeier i eller eiere av butikk, har egne vedtekter/retningslinjer for denne delen av virksomheten.

§3 Medlemmer

3.1 Alle interesserte kan bli medlemmer av laget mot å betale en årlig kontingent.

3.2 Kontingenten omfatter abonnement på tidsskriftet Norsk Husflid, kontingent til Norges Husflidslag, kontingent til regionlaget og kontingent til lokallaget.

3.3 Hvert medlem betaler kontingenten direkte til Norges Husflidslag, og lokallagenes del refunderes etter frister vedtatt av landsmøtet i Norges Husflidslag.

3.4 Alle medlemmer i Norges Husflidslag skal ha mulighet for å påvirke arbeidet i organisasjonen. Et medlem har fulle rettigheter i organisasjonen fra en har fylt 14 år. Det skal legges til rette for at medlemmer uten stemmerett har arenaer for medvirkning.

§4 Arbeidsår

4.1 Lagets arbeids- og regnskapsår følger kalenderåret.

§5 Årsmøte

5.1 Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar.

5.2 Dato for årsmøtet gjøres kjent minst 8 uker før møtet.

5.3 Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene.

5.4 Forslag om saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret senest 6 uker før årsmøtet.

5.5 Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for inneværende år.

5.6 Styremedlemmene i husflidslaget har stemmerett bortsett fra ved behandlingen av årsmelding og regnskap. Husflidhåndverkere og Husflidsbutikker som er medlemmer i Norges Husflidslag har møte- og talerett.

5.7 Ekstraordinært årsmøte innkalles med vanlig varsel når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det skriftlig.

5.8 Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen. Stemmerett på ekstraordinært årsmøte har bare de som hadde stemmerett ved siste ordinære årsmøte.

§6 Dagsorden for årsmøtet

Styret fastsetter dagsorden for årsmøtet. Den skal omfatte:

6.1 Konstituering

6.1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
6.1.2 Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen.
6.1.3 Opprop og godkjenning av antall stemmeberettigede.

6.2 Godkjenning av årsmelding

6.3 Godkjenning av revidert regnskap

6.4 Fastsetting av arbeidsplan og budsjett for inneværende år.

6.5 Andre saker som er nevnt i innkallingen.

6.6 Valg av:

a) Styreleder
b) Styremedlemmer. Et styremedlem skal ha et særlig ansvar for Ung Husflid.
c) Varamedlemmer til styret
d) Utsendinger til regionlagets årsmøte
e) Revisor
f) Valgkomité for neste årsmøte

§7 Valg

7.1 Styreleder bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år. Styremedlemmer bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 8 år, inkludert lederverv, alle styrefunksjoner og vara. Et medlem er valgbart som styreleder, styremedlem eller varamedlem på nytt etter å ha vært ute av vervet i minst to år. For å inneha verv i organisasjonen må man være medlem og ha betalt kontingent for inneværende år.

7.2 Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer skal skje skriftlig hvis minst en person forlanger det. Hvis det bare er én kandidat til de forskjellige vervene, kan årsmøtet bestemme at valget skjer ved akklamasjon.

7.3 For å ansees valgt, må en kandidat ha oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer teller med. Oppnår ingen dette ved første valg, holdes omvalg mellom de to som har flest stemmer. Står stemmene likt, avgjøres valget ved loddtrekning.

§8 Styrets sammensetning

8.1 Lagets styre består av styreleder og 7 styremedlemmer (minst 4).

8.2 Ett av styremedlemmene bør ha spesielt ansvar for voksenopplæringen.

8.3 Styreleder velges hvert år. Andre styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen. Hvert år er halvparten av styremedlemmene på valg. (Første gang ved loddtrekning.)

8.4 Styret velger selv nestleder, eventuelt kasserer og sekretær.

8.5. Minst ett medlem bør være 30 år eller yngre når det velges.

§9 Styrets arbeid

9.1 Styret skal lede arbeidet i samsvar med lagets vedtekter og årsmøtets vedtak.

9.2 Styreleder innkaller til møte når denne finner det nødvendig eller når det forlanges av 3 av de øvrige styremedlemmene.

9.2.1 Fra styremøtene føres det protokoll/referat som godkjennes av de møtende.

9.3 Styret har ansvaret for lagets voksenopplæring og at den drives i samsvar med gjeldende regler. Om nødvendig utpeker/tilsetter styret studieleder/sekretær.

9.4 Styreleder representerer laget utad.

9.5 Styret har ansvar for drift og økonomi.

9.6 Styret kan oppnevne utvalg til å ta seg av bestemte oppgaver.

9.7 Styret utarbeider nødvendige instrukser.

9.8 Styret legger fram årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan for årsmøtet.

9.9 Styret er ansvarlig for lagets materiell, og kan oppnevne materialforvalter.

9.10 Styret sender årsmelding til regionlaget etter nærmere angitte frister.

9.11 Styret kan gjøre gyldig vedtak når styreleder, eller i hans sted nestleder, og minst halvparten av de andre medlemmene i styret møter og disse er enige.

9.12 Er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert av styremedlemmene kreve sin stemmegivning protokollert.

9.13 Det er styrets ansvar at varamedlemmer blir holdt orientert om styrets vedtak.

§10 Arbeidsutvalg

10.1 Styret kan nedsette et arbeidsutvalg som består av styreleder og to av styremedlemmene.

10.2 Arbeidsutvalget forbereder saker som skal behandles av det samlede styret.

10.3 Arbeidsutvalget kan treffe vedtak i saker som må avgjøres før en kan holde styremøte.

10.4 Arbeidsutvalget kan gjøre vedtak når alle er enige.

10.5 Melding om vedtak i arbeidsutvalget skal straks sendes de øvrige styremedlemmer.

§11 Voksenopplæring

11.1 Norges Husflidslag er medlem av Studieforbundet kultur og tradisjon.

11.2 Studiearbeid kan foregå i lokallagets regi.

11.3 Husflidslaget må følge de til enhver tid gjeldende regler om voksenopplæring fra ansvarlig departement.

11.4 Husflidslagets styre har ansvaret for

  1. at studieleder og kursledere snarest mulig får informasjon om endringer i regler og lover
  2. å arrangere studietiltak i henhold til gjeldende regler og instrukser
  3. å sende inn rapporter og regnskap etter nærmere angitte frister

§12 Voldgift

12.1 Tvilstilfelle angående medlemskap eller tolkning av vedtekter, forelegges regionlagets styre til avgjørelse.

§13 Vedtektsendringer

13.1 Forslag til endring av vedtekter kan bare behandles på ordinært årsmøte. Det skal stå i innkallingen hva endringen går ut på.

13.2 Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer.

13.3 Forslag til vedtektsendringer må sendes skriftlig senest 6 uker før årsmøtet.

13.4 Vedtektsendringer utover normalvedtektene skal godkjennes av styret i regionlaget.

§14 Oppløsning

14.1 Vedtak om oppløsning av laget kan bare bli gjort på ordinært årsmøte og med ¾ flertall av de avgitte stemmer.

14.2 Dersom laget blir oppløst, skal eiendeler laget måtte ha, gå til fremme av husflid i kommunen.

14.3 Eiendelene forvaltes av regionlaget, hvis ikke annet er bestemt. For Eidsvoll husflidslag: Det årsmøte som vedtar nedleggelse, bestemmer hvordan midlene skal forvaltes

§15 Utmeldelse av Norges Husflidslag

15.1 Vedtak om utmeldelse kan bare bli gjort med ¾ flertall på to etterfølgende ordinære årsmøter.

15.2 Laget plikter å melde fra skriftlig til regionlaget og NH sentralt, om forslag angående 1. gangs vedtak om utmelding, senest 14 dager før årsmøtet der saken skal behandles.

15.3 Ved fremming av sak vedr. utmeldelse, lager styret en oversikt over alle lagets eiendeler, bankinnskudd og kontantbeholdning. Denne skal sendes regionlaget og Norges Husflidslag til orientering sammen med varsel jf. § 15.2.

15.4 Dersom laget forvalter betydelige verdier, som for eksempel eierandeler i fast eiendom og/eller butikker, skal en komité oppnevnt av lokallagets årsmøte foreslå forvaltning av verdiene. Komiteen skal bestå av to medlemmer i det aktuelle lokallaget, valgt på årsmøtet der utmelding er behandlet første gang, ett regionlagsmedlem og ett sentralstyremedlem. En uttalelse fra NHs styre legges fram på det siste årsmøtet i lokallaget der utmeldingen behandles.

15.5 Lag som er utmeldt av Norges Husflidslag kan ikke bruke NH sin logo.

0