Du er logget inn som

 

Referat fra styremøte lørdag 10.februar 2024

Tilbake

Her finner du referatet fra årets første styremøte i 2024

Referat fra styremøte lørdag 10.februar 2024 kl. 11.00 – 16.00
Sted: Frivilligsentralen, Bø
Til stede: Helèn Susann Olsen, Olaf Nikolai Hansen, Anne Sætre Kaasa, Geir Berge Nordtveit, Berit Tjønn, Ann Kristin Larsen, Jorunn Dahl.
Forfall: Inger Kristin Myhren, Heidi Naper, Evelyn Utigard

Møtet startet med en runde for å sjekke status rundt i lagene våre.

Sak 01 / 24 Godkjenning av referat fra møte 9.desember
Referatet er tidligere godkjent.

Sak 02 / 24 Årsmøtehelg 9. – 10.mars
Årsmøtesakene ble gjennomgått i fellesskap. I år har styret hovedfokus på jubileumsfeiringen, noe som vises i vårt forslag til handlingsplan for 2024.
Enstemmig vedtak:
– I tråd med revisors anbefaling, overføres kr. 100.000,- fra driftskonto til høyrentekonto.
– Styrets datoplan for 2024 godkjent.
– Fristen for lokallagene til å sende inn saker til årsmøtet er 11.februar. Styret samles igjen
(digitalt/via epost) etter denne for å behandle innkomne forslag.
– Leder gis fullmakt til å godkjenne lokallagenes vedtekter.
– Kasserer jobber videre med budsjett for 2024, og forslag sendes styremedlemmene.

Sak 03 / 24 Landsmøte for Norges Husflidslag i 2026?
Styret har bedt lokallagene om innspill på om vi skal søke om å få arrangere landsmøte i 2026. Ved svarfristens utløp 5.februar, hadde det kommet to tilbakemeldinger, der ett lag ønsket at vi skulle søke og ett lag ønsket at vi ikke skulle søke.

Enstemmig vedtak:
Telemark Husflidslag søker ikke om å få arrangerte Norges Husflidslags landsmøte i 2026.

Sak 04 / 24 Dialogsamling 13. og 14.april i Bø
En erfaring etter dialogsamlingen i oktober, er at lagene ønsket en felles samling for de nye lokallagsstyrene så tidlig som mulig etter valget. Det er avtalt fotografering på Bø museum denne helgen, men dette finner lokallagene en løsning på.
Fra lunsj lørdag 13. til etter lunsj søndag 14.april.
Aktuelt program: Chromekurs, nettsidene til Norges Husflidslag om organisasjonsarbeid, rødlistearbeid, funksjonsvise grupper.
Veien videre:
– Anne sjekker om det er ledig på Bø hotell.
– Jorunn lager forslag til program og informerer lokallagene om samlingen.
– Helèn avklarer deler av programmet med husflidskonsulenten.
– Styremedlemmene sponses til denne samlingen.

Sak 05 / 24 100 års-jubileet
Styret drøfter forslag til program og ansvarsfordeling for festen 23.november.
Anne har bestilt Bø hotell.
Vi starter etter lunsj lørdag og avslutter etter festmiddagen lørdag kveld, med mulighet for
overnatting til 24.november.
Vi drøftet hvem vi skulle invitere og ramme for jubileumsmarkeringen.
Styret møter 22.november til styremøte.
Det historiske kapitlet Geir har skrevet til jubileumspublikasjonen ble gjennomgått kort.
Styremedlemmene oppfordres til å gi Geir tilbakemeldinger.
Geir har sendt ulike søknader om økonomisk støtte til feiringen.

Sak 06 / 24 Dyrsku’n 13.-14.-15.
Det er sendt første informasjon til lagene om opplegget.
Enstemmig vedtak:
– Olaf og Heidi jobber videre med informasjon til lagene med vaktplaner, demonstrasjoner m.m.

– Informasjonen i utstillingskassene kun skal være på èn A4.side, der det viktigste er å beskrive teknikker som vises.
– Vaktenes lengde skal ta utgangspunkt i evalueringen fra i fjor.
– Vi har fått henvendelse fra Norges Husflidslag via husflidskonsulenten om vi kan ha ansvar for Ung Husflid-aktiviteter på Dyrsku’n, men dette er ikke aktuelt.
– Lokalet vårt bør lyddempes. Helèn følger opp.

Sak 07 / 24 Eventuelt
– Vår studieleder bør være medlem i styret for Studieforbundet kultur og tradisjon Vestfold og Telemark.

Neste styremøte fredag 8.mars.

Ref. Jorunn, sekretær

0