Du er logget inn som

 

Referat fra styremøte 16.februar 2024

Tilbake

Her er referatet fra sist styremøte.

Referat fra styremøte 16.februar 2024 kl. 18.00
Sted: Via epost
Følgende deltok: Helèn Susann Olsen, Olaf Nikolai Hansen, Heidi Naper, Inger Kristin Myhren, Anne
Sætre Kaasa, Geir Berge Nordtveit, Berit Tjønn, Evelyn Utigard, Ann Kristin Larsen, Jorunn Dahl

Sak 08 / 24 Godkjenning av referat fra møte 10.februar
Referatet er tidligere godkjent.

Sak 09 / 24 Årsmøtehelg 9. – 10.mars – fordeling av oppgaver
Oppgaver gjennomgått og alt er fordelt.

Sak 10 / 24 Innkomne forslag til årsmøtet
Det har kommet forslag til årsmøtet fra Rjukan og Tinn Husflidslag:

Sak nr 1:
ÅRSKONTINGENT FOR MEDLEMSKAP I TO HUSFLIDSLAG
Det er åpnet for at medlemmer av Norges Husflidslag nå kan være medlem av to lokale husflidslag.
Dette utløser dobbelt kontingent (for 2024 blir det 2*730 kr).
Det er ikke logisk at man skal betale to fulle kontingenter, i og med man bl.a. kun skal motta ett eksemplar av Magasinet Norsk Husflid. Verdien på bladet utgjør kr 520,-, så i teorien burde medlemskap nr 2 koste kr 210,-.

Vi erkjenner at det vil være noen ekstra kostnader tilknyttet administrering av doble medlemskap, og foreslår at medlemskap nr 2 bør ha samme pris som et husstandsmedlemskap, altså kr 480,-, og at det da kan defineres som et støttemedlemskap.

Sak nr 2:
VARSEL TIL REGIONLAG OG LOKALLAG VED INNMELDINGER
I dagens teknologiske verden bør det være mulig å sende et automatisert varsel til regionlag og lokallag når noen melder seg inn. Dette vil være verdifullt for både lagstyrene og de nye medlemmene.

Slik det er nå må vi jevnlig sjekke medlemslistene for å finne ut om det har kommet nye medlemmer.
Har medlemstallet endret seg, så må listene saumfares for å lete opp nyinnmeldte.
Dette er et ønske som henger sammen med at nye medlemmer raskt bør få en velkomsthilsen fra lokallaget, slik at de raskt kan komme med i informasjonsflyten og forhåpentlig føle seg velkommen i et nytt lag.

Sak nr 3:
MAILADRESSER TIL REGIONLAG OG LOKALLAG
Norges Husflidslag bør ha en løsning som tildeler alle region- og lokallag egne mailadresser på domenet @husflid.no.
Dagens løsning er at lagene oppretter egne gmail-adresser, og det er ikke noe system i det hele.

Sak nr 4:
«HJEMMESIDE»
Alle region- og lokallag har fått tildelt «hjemmeside» på husflid.no. Det er veldig bra! Utfordringen er
at løsningen som er valgt er lite brukervennlig. Her bør det gjøres en jobb med å finne andre mer
brukervennlig løsninger, som igjen kan føre til større aktivitet på sidene.

Styret har drøftet saken og fattet følgende enstemmige vedtak:
Vi støtter punktene 1, 2 og 3.

Når det gjelder punkt 4 er vi også opptatt av at «hjemmesidene» på husflid.no blir mest mulig brukervennlig, slik at lagene bruker dem aktivt. Norges Husflidslag har brukt store beløp de siste årene på en ny nettløsning, og vi håper og tror at når den nye løsningen er vel implementert, vil den være bedre for lagene å bruke.

Sak 11 / 24 Dialogsamling 13. og 14.april i Bø
Anne har reservert 40 rom på Bø hotell. Vi starter med lunsj kl. 12 lørdag 13. og avslutter til lunsj søndag 14. kl. 13 eller 14. Anne avtaler lunsjtidspunkt med hotellet.
Enstemmig vedtak:
Pris: Kr. 1000,- for styremedlemmer og vara til lokallagsstyrene. Øvrige deltakere (dersom det er plass på samlingen) betaler full pris kr. 3144,-.
Jorunn lager forslag til program. Påmeldingsfrist 20.mars.

Sak 12 / 24 Dyrsku’n
På siste styremøte tok Olaf ansvar for å lage informasjon til lagene vedr. Dyrsku’n. Vaktlister, demonstrasjoner, levering/henting av kasser m.m. Denne informasjonen må ut til lokallagene så snart som mulig, sammen med informasjon om konkret innlevering av gevinster til lotteriet.

Sak 13 / 24 Diverse vedtak
Styret har i flere saker fattet vedtak om oppstarttilskudd til nye lokallag, støtte til medarrangering av årsmøte m.m., men vedtakene har vært knyttet til enkelte lag. Det er behov for å fatte generelle vedtak.

Enstemmig vedtak:
1 Nye lokallag i Telemark Husflidslag innvilges et oppstartstilskudd på kr. 5000,-. I tillegg får de en chromebook til disposisjon. Bruker de ikke denne, leveres den tilbake til regionlaget.

2 Lokallag som er medarrangør på årsmøter får kr. 5000,- i tilskudd. Dette skal dekke utgifter laget har til opplegg lørdagen, inkludert underholdning i tilknytning til middagen lørdag kveld. Måltider betales av den enkelte deltaker.

3 Lag som er medarrangør får blomst og en gave til inntil kr. 1000,- laget av en lokal husflidshåndverker.

Ref. Jorunn Dahl, sekretær

0