Landsmøtet fant sted på Hotel Norge i Bergen 10.-12. juni, og Hordaland Husflidslag var vertskap. Det ble høytidelig åpnet av fylkesordfører Jon Askeland, styreleder Barbro Tronhuus Storlien og fylkesleder i Hordaland Husflidslag, Gina Blomberg, med musikk fra Kleppe Musikklag. Deltagerne fikk besøke Oleanafabrikken, Hillesvåg Ullvarefabrikk eller Oselvarverkstaden på Os, husflidsmarked med lokale husflidslag og håndverkere, delta på festmiddag og være med på guidede turer. Takk for en sosial og innholdsrik helg!

 

Se alle sakene som ble lagt frem her.

Årsmelding og regnskap
Årsmeldingen ble lagt frem av styreleder Barbro T. Storlien og nestleder Agathe Sivertsen. Regnskapet ble lagt frem av direktør Marit Jacobsen. Last ned årsmeldingen og regnskapet her.

Vedtektsendringer
Det ble gjort språklige oppdateringer og presiseringer i vedtektene til Norges Husflidslag, normalvedtekter for regionlag og normalvedtekter for lokallag. Disse endringene bør gjennomgåes på årsmøtene i 2023. Oppdaterte vedtekter legges ut i løpet av august.

Ny betegnelse på fylkeslag
Etter Regionreformen, hvor 19 fylker slo seg sammen til 11, ble det også i vår organisasjon tvunget frem en diskusjon om begrepene fylke og fylkeslag. Styret ønsket ikke å foreslå endringer i organiseringen av lagene (å begrense antall fylkeslag til antall fylker i Norge), særlig på grunn av den dagsaktuelle situasjonen med mulig oppsplitting av fylkene igjen. De så det likevel som nødvendig at betegnelsen på dette organisasjonsleddet endres, da flere av lagene ikke lenger omfatter et fylke. Landsmøte vedtok å endre betegnelsen Fylkeslag til Regionlag. Endringer gjøres alle steder der «fylkeslag» er omtalt, både i NH sine vedtekter og i normalvedtekter på fylkes- og lokallagsnivå.

Regionlag som ønsker ny logo og å oppdatere hjemmesiden på husflid.no kan ta kontakt med Tone Sjåstad, .

Antall utsendinger på landsmøte
For å sikre bred deltagelse av medlemmer på landsmøte, ble det vedtatt en ny modell for representasjon. Tidligere har det kun vært mulig for regionlagene å sende opp til 3 delegater. Den nye modellen legger opp til at regioner med flere medlemmer kan sende opp til 6 delegater. Antallet er basert på hvor mange betalende medlemmer lokallagene i regionen hadde forrige år.

1-799 medlemmer 3 delegater
800-1299 medlemmer 4 delegater
1300-1999 medlemmer 5 delegater
2000+ medlemmer 6 delegater
Modellen tres i kraft fra landsmøte 2024.

Medlemskontingent og -fordeling
Medlemskontingenten i Norges Husflidslag bestemmes av landsmøte, som avholdes hvert andre år. Det ble i år vedtatt å sette kontingenten for hovedmedlemmer, husflidhåndverkere og tilsluttede lag og foreninger til kr. 700 i 2023 og kr. 730 i 2024. Kontingenten for barn og unge under 26 år (Ung Husflid) blir kr. 210 i 2023 og kr. 220 i 2024. Kontingenten for æresmedlemmer og husstandsmedlemmer blir kr. 480 i 2023 og kr. 480 i 2024. Kontingentøkningene tilfaller i sin helhet NHs budsjett. Kontingenten for medlemsbutikker er ikke foreslått endret. For å lese begrunnelse for kontingentøkning, og kronefordelingen mellom NH og regionlagene se Landsmøtesakene, s. 12.

Ny strategisk plan 2023-2026
Norges Husflidslags overordnede plandokument Strategisk plan har en varighet på 4 år og settes på annethvert landsmøte. Planen er et dokument som omtaler sentrale områder for organisasjonens arbeid og mål, og er utgangspunkt for handlings-/virksomhetsplaner for de ulike leddene i organisasjonen; lokalt, regionalt og nasjonalt. Den nye strategiske planen trer i kraft fra 2023, og det vil da utarbeides forslag til hvordan den kan brukes og konkretiseres. Foreslåtte plan ble vedtatt med noen mindre endringer. Oppdatert plan kommer her.

Barn og unges representasjon
En viktig sak på årets møte var ungdoms medvirkning og innflytelse. Fra 14 år kan man i Norges Husflidslag delta og være med å bestemme på samme måte som en voksen, og stille til valg i styrer på alle nivå i organisasjonen. Likevel er det kun et fåtall under 30 år som har styreverv.

For å tydelig vise at vi har tro på at denne gruppen har mye å bidra med vedtok i dag et enstemmig landsmøte:

 • Å vedtektsfeste at organisasjonen skal ha et ungdomsråd med landsmøtevalgte medlemmer. Første valg blir på landsmøte i 2024.
 • At styrer på lokal- og regionsplan skal ha et styremedlem med særlig ansvar for Ung Husflid
 • Minst ett medlem i styret til Norges Husflidslag skal være 28 år eller yngre når de velges. På landsmøtet ble Åshild Marie M. Føllesdal (22), valgt inn som 1. vara og deltar i styret som fullverdig styremedlem i 2 år. I tillegg ble Signe Amalie Sandsør (28), valgt inn i NH-styrets valgnemnd.

Med dette håper vi å få med flere unge som aktive og engasjerte medlemmer i organisasjonen!
De konkrete vedtektendringene legges ut her i løpet av august.

Valg av nytt styre
Styret i Norges Husflidslag 2022-2024 er:

 • Styreleder Barbro Tronhuus Storlien, på gjenvalg
 • Styremedlem Agnete Sivertsen, på gjenvalg
 • Styremedlem Merete Mattson, på gjenvalg
 • Styremedlem Ellen Holtan Folkestad, på gjenvalg
 • Styremedlem Tove Lindberget, ny i styret
 • Styremedlem Edmund S. Bull-Sveen, på gjenvalg
 • Styremedlem, ansattes repr. Ola Dybendal, ny i styret
 • 1. vara Åshild Føllesdal, ny i styret
 • 2. vara Paula Midtbø, ny i styret
 • 3. vara Kristin Borge Rasmussen, ny i styret
 • Ansattes vara, Reidunn Lien Horgen, ny i styret

Valgnemnda har bestått av Berit Lindquister og Anne Juveli Ludvigsen. Les deres innstilling på styre.

Landsmøte 2024 i Bodø
Neste landsmøte avholdes i Bodø. Les Nordland Husflidslag sin søknad og planer for 2024.

Norges Husflidslags Fortjenestemedalje
Under landsmøte ble Norges Husflidslags fortjenestemedalje i gull med diplom tildelt fire personer som har gjort en stor innsats for husflidssaken: Eva S. Wold, Øyvind Myhr, Kjærsti Gangsø og Kathrine Bringsdal. Fortjenestemedaljen er organisasjonens høyeste utmerkelse. Les mer.

Ung Husflid Hederspriser 2022
Ung Husflid sine Hederspriser ble delt ut på landsmøte til frivillige som har gjort en særlig innsats for barn og unge det siste året. De som mottok pris var Leirfjord Husflidslag, Amalie Borø i Hammerfest Husflidslag, Akershus Fylkeshusflidslag, Gausdal Husflidslag, Aurland Husflidslag, Tove Solvang Rian i Levanger Husflidsforening, Anne Sissel Verstad i Inderøy Husflidslag og Edle Gulløy Larsen og Asbjørn Larsen i Husflidslaget i Lillesand. Takk for deres gode arbeid og
engasjement for barn og unge! Les mer.