Du er logget inn som

 

Stord Husflidslag

Velkommen til Stord husflidslag! Laget vart stifta i 1972 og me feirar såleis 50 års jubileum i år.

Skaparglede og mangfald gjennom 50 år!

Me er eit lag med mange aktivitetar: kurs, læringsverkstader, husflidstreff og strikkekafe. Her får du eit kort oversyn over dei ulike aktivitetane i laget. Me håper du finn noko av interesse og at du ønskjer å bli med. Ta kontakt om du har spørsmål. Velkommen!

Kurs

Laget arrangerer ulike typar kurs kvart år, til dømes bunadskurs, keramikkurs, kurs i tauarbeid og lefsekurs. Medlemmar i husflidslaget får kurs til redusert pris. Kursa blir annonsert på her på heimesida og på facebooksida vår.

Strikkekafe

I samarbeid med Sunnhordland museum arrangerer me strikkekafé i museet sine lokale. Strikkekaféen  er vanlegvis annakvar veke frå klokka 11.00 -14.00 i vinterhalvåret. Kaffe og litt attåt vert servert – til ein hyggeleg pris. Alle er velkommen! Kontaktperson: Margunn Oma, mob.975 46 486

Husflidstreff

Siste torsdag i månaden er det husflidstreff frå kl. 18. Det er ulike tema for møta med foredrag, demonstrasjon av ulike teknikkar, etc. Lett servering og eit lite lotteri høyrer med. Mange har med eige handarbeid, og det er god tid til sosialt samvær. Som oftast er me i museumshallen på Sunnhordland museum, og møta er opne for alle. Husflidstreffa blir også annonsert på Facebooksida vår.

Tysdagstreff

Me håper å kunna starte opp att våren 2023

Læringverkstad

Læringsverkstadane er i utgangspunktet eit tilbud til medlemmane våre, men alle kan få prøve og sjå om dette er noko som passar. Her kjem ein saman og jobbar med ulike handverksteknikkar og med ulike materiale. Her er ingen fast lærar, men medlemmane hjelper kvarandre i arbeidet, deler erfaringar, rettleiar kvarandre og lager ulike produkt. Me har mange læringsgrupper i ulike teknikkar, likefesse blir nærmare presentert nedanfor .Me ynskjer oss læringsverkstadar også i andre teknikkar, så ta kontakt med styret om du er interessert i å vera med å starta opp ein ny.

Kniple- og nupereller
Gruppa samlast omlag ein gong i månaden i museumshallen på Sunnhordland museum. Treffet er på føremiddagstid fra kl. 11 til 14. Møta blir annonsert på facebooksida vår. Møtedatoar hausten 2022 er 21.9, 19.10 og 16.11.Har du lyst til å vera med eller vita meir om dette, ta kontakt med Evelyn Brask Nordfonn  mob.907 49 242

Trearbeid
Læringsverkstaden i trearbeid er for alle som er interessert i trearbeid. (spikking og småarbeid i tre) Læringsverkstaden har grunna lågt oppmøte tatt ein pause hausten 2022, men me håper å kunna starte opp igjen i 2023. Ta kontakt med Håkon Nes, mob. 906 41 213 om du er interessert i å vera med.

Spinning
Spinnetreffet våren 2023 er onsdag 8.1, 15.2, 15.3 og 12.4 i lagslokala på Litlabø. Me er ei lita gruppe og ynskjer oss gjerne fleire medlemmar. Treffet er på ettermiddagen frå kl. 18 – 21 og blir annonsert på facebooksida vår: Stord Husflidslag – spinning. Har du lyst til å vera med eller vita meir om dette, ta kontakt med Grethe Tyse mob.416 92 045, eller Evelyn B. Nordfonn, mob. 907 49 242. Vel møtt til både røynde og nyfikne som har lyst å spinna på rokk eller handtein!

Vev
Vevgruppa treffes kvar måndag kl 17:00 – 21:00 i lagslokalet på Litlabø. Oppstart hausten 2022 er 5.september. På grunn av romplass/ tal på vevar, har har me avgrensa med plassar. For å vera med er det krav om noko erfaring i vev. Pris: kr. 200 pr. halvår (leige av vev). Kontaktperson: Solfrid Ottesen, mob. 951 16 599

Billedvev
Gruppa møtest ein onsdag kvar månad i lagslokala i Grua 7 til ei økt med veving, erfaringsdeling, påfyll og sosialt samvær. Kontaktperson for gruppa er Heidi Haugland Mob.934 93 048. Har du lyst å vera med eller vita meir om gruppa, ta kontakt med Heidi.

Broderi
Ein kjekk gjeng samlast omlag ein onsdag i månaden i lagslokalet i Grua 7 frå kl. 17.30 – 20.30. Møtetidspunkta blir publisert heimesida og på facebooksida vår Stord Husflidslag – Brodering Kanskje har du eit eller fleire prosjekt du gjerne skulle hatt ferdig? Hardangersaum, korsting, plattsaum? Ja ,her er det inga avgrensing .Målet er å hjelpea og inspirera kvarandre. Gruppa er open for alle og ynskjer seg fleire medlemar! Møtetider hausten 2022 er 20.9, 18.10 og 15.11. Kontaktpersonar Bente Johansen, mob. 913 42 235, eller Jorunn Utslåttøy,  mob 454 11 168.

Keramikk

På grunn av avgrensa adgang til omn er det for tida ikkje ledige plassar i denne gruppa. Det er høve til å starta læringsverkstad. keramikk 2 om ønskjeleg. Ta kontakt med styret! Kontaktperson for gruppa er Johanne Langeland, mob.990 41 096.

UNG HUSFLID

UNG HUSFLID er eit tilbod til born og ungdom frå 4.klasse og oppover til 26 år. Målgruppa er dei som liker å laga ting sjølv i ulike material og teknikkar. Målsettinga er å inspirera born og unge til skaparglede, læra dei å beherska ulike teknikkar og utvikla kreativitet. Gjenbruk og redesign er aktuelle og interessante tema. Det vil bli opplæring i grunnleggjande handverksteknikkar, til dømes spikking i rått material, leire/keramikk, strikking, hekling, knyteteknikkar, broderi, og maskinsaum. Gruppa møtest på Leirvik skule (kunst-og handverks avdelinga) annankvar tysdag frå 17.30-19.30. Medlemsskap kostar 200kr. pr. år. Påmelding til Johanne, mob.990 41 096

 Viser 4 kurs/arrangement(er).

22. februar 23

Kurs i Gullsmio på Bømlo

Pris: kr. 650,-

Sted: Sølvsmio, Bømlo

Arrangør: Stord Husflidslag


06. mars 23 - 24. april 23

Keramikkurs - Stord

Pris: kr. 2500,-

Medlemspris kr. 2000,-

Sted: Stord ungd.skule.

Arrangør: Stord Husflidslag


25. mars 23 - 26. mars 23

Kom i gang med strikkemaskin!

Pris: kr. 1350,-

Medlemspris kr. 1100,-

Kategori(er): Strikk

Sted: Lagslokala på Litlabø

Arrangør: Stord Husflidslag


05. mai 23 - 06. mai 23

Spikkekurs Stord

Pris: kr. 700,-

Medlemspris kr. 550,-

Kategori(er): Spikking

Sted: Lagslokala på Litlabø

Arrangør: Stord Husflidslag


Flere kurs og aktiviteter
Siste fra Stord Husflidslag

23.01.2023
Stord Husflidslag
06.01.2023
Stord Husflidslag
Alle artikler
Våre lokallag
Ung Husflid-grupper
Husflidhåndverkerne
Viser 4 kurs/arrangement(er).

22. februar 23

Kurs i Gullsmio på Bømlo

Pris: kr. 650,-

Sted: Sølvsmio, Bømlo

Arrangør: Stord Husflidslag


06. mars 23 - 24. april 23

Keramikkurs - Stord

Pris: kr. 2500,-

Medlemspris kr. 2000,-

Sted: Stord ungd.skule.

Arrangør: Stord Husflidslag


25. mars 23 - 26. mars 23

Kom i gang med strikkemaskin!

Pris: kr. 1350,-

Medlemspris kr. 1100,-

Kategori(er): Strikk

Sted: Lagslokala på Litlabø

Arrangør: Stord Husflidslag


05. mai 23 - 06. mai 23

Spikkekurs Stord

Pris: kr. 700,-

Medlemspris kr. 550,-

Kategori(er): Spikking

Sted: Lagslokala på Litlabø

Arrangør: Stord Husflidslag


Flere kurs og aktiviteter
23.01.2023
Stord Husflidslag
06.01.2023
Stord Husflidslag
Alle artikler
UNG HUSFLID Hausten 2018 starta Stord Husflidslag med Ung Husflid for born/unge frå 4.kl.og oppover. Målgruppa er alle som liker å laga ting sjølv i ulike material og teknikkar. Laget ønskjer med dette å inspirera born/ungdom til skaparglede, læra å beherska ulike handverksteknikkar og utvikla kreativitet. Alt dette skal gå føre seg i ein trygg atmosfære med kyndig rettleiing. Det blir jobba både med trearbeid/spikking, leire/keramikk, strikking, hekling, broderi, maskinsaum og knyteteknikkar. Årskontigent for 2022 : 200 kr. Medlemsgruppa omfattar alle opp til 26 år. Til o.m.13 år er ein barnemedlem, frå 14 år - 26 er ein ungdomsmedlem. Alle over 14 år har røysterett. Norges husflidslag har eige ungdomsråd. I styret for Norges husflidslag skal det sitja ein representant u/26 år. Det er viktig å sikra vidareføring og fornying av kulturarv og husflidstradisjonar til komande generasjonar. Velkommen til å bli med i Ung Husflid! Ta kontakt om du/de har spørsmål! Kontaktperson: Johanne Gram Langeland

Stord Husflidslag blei etablert i 1972, og har omlag 140 medlemmar.

Interesser og aktivitetar i laget har veksla opp gjennom åra, og ein kan dela historikken opp i fleire bolkar.

1972- 1980
I dei fyrste åra i laget sin historie var det viktig å få i gang vevkurs, då interesse for vevnad var stor: Eit år var det heile  70 søkjarar til 12 plassar. Det var også stor interesse for kurs i Sunnhordlandsbunaden. Mødre gjekk på kurs, og  mange ungdommar fekk bunad til konfirmasjonen. Bunaden var utarbeidd av Øydis Eide som var rektor på Stord Husflidskule, og  dei fyrste åra kom mange av medlemane frå Stord Husflidskule. Her fekk dei både gi og få kunnskap.

1980-2000 
Framover 80- talet held ein fram med bunad- og vevkurs, men det kom også tilbod om kurs i tegerbinding, gamle hekleteknikkar, nålebinding, dobbel uttrekksaum, pjoning og sivkurs. Det vart også skipa til flotte bussturar for medlemane til ulike plassar i Noreg og ein tul til Dalarne i Sverige.

2000 -2010
I denne perioden var det to flotte og kreative vevprosjekt i laget som fekk stor merksemd: «Vev med vri» med utstilling i Fengslet og Moster Amfi, og «Berbar vev», med utstilling i Kulturhuset. Kjellaug Guddal Sæbø var prosjektleiar for begge prosjekta. Også desse åra kom det nye kurs i gang i keramikk, keramikk rakubrenning, keramikklaga knapper, sølvarbeid, akvarellmaling, steinsliping sveiping, lagging, kipebinding, nuppereller, batikk og sykurs. Det kom og i gang strikkekafe i lagslokalae i Tverrgardsvegen. Der delte me kunnskap om strikke- og hekleteknikkar.

2010-2021

I denne perioden vart læringsverkstadene oppretta. Medlemar som har kunnskaper om ulike handarbeidsteknikkar, kjem saman med andre, delar og hentar kunnskap, og arbeider vidare med teknikken. I dag (2022) har laget 7 læringsverkstader. Laget har også fått sett i gang Ung Husflid for barn frå 4 -til 26.år – Ung Husflid er eit viktig satsingsområde frå Norges Husflidslag.

Veien vidare

Stord Husflidslag jobbar med ulike prosjekt:

Fikselaug

«Alt kan fiksast!»

Fikselauget er ein verkstad der du kan koma og få tips og hjelp til å reparera klede slik at plagga varer lengre. Ved å vedlikehalda og reparera blir plagga nesten som nye. Miljøvenleg alternativ til bruk og kast!
Ta med deg noko du vil reparera. Symaskinar, material, utstyr og fiksarar som kan rettleia ,har me.
Ope for alle! Tidspunkt blir annonsert på heimesida, FB-sida , Instagram og under Gard&grend i bladet Sunnhordland. Hjartelag velkommen om du kan lite, mykje eller ingen ting om reparasjon – me hjelper deg.

Rundt bålet 

 

 

 

 

 

Astrid Haugland
Hadlabrekko
5411 STORD

98255252
Styreleder
Astrid Haugland
Nestleder
Svein Egil Johansen
Styremedlem
Johanne Langeland
Styremedlem
Britt Thorsen
Styremedlem
Håkon Nes
Studieleder
Britt Thorsen
Sekretær
Guri Andresen Aksnes
Kasserer
Anne Britt Melkevik Dahle
Ung Husflidskontakt
Johanne Langeland
Kontaktperson
Heidi Haugland
Kontaktperson
Nina Jacobsen
Kontaktperson
Gunn kristin Almås
0