Du er logget inn som

 

Stord Husflidslag

Velkommen til Stord husflidslag!

Skaparglede og mangfald gjennom 50 år!

Me er eit lag med mange aktivitetar: kurs, læringsverkstader, husflidstreff og strikkekafe. Her får du eit kort oversyn over dei ulike aktivitetane i laget. Me håper du finn noko av interesse og at du ønskjer å bli med. Ta kontakt om du har spørsmål. Velkommen!

Kurs

Laget arrangerer ulike typar kurs kvart år, til dømes bunadskurs, keramikkurs, kurs i tauarbeid og lefsekurs. Medlemmar i husflidslaget får kurs til redusert pris. Kursa blir annonsert på her på heimesida og på facebooksida vår.

Strikkekafe

I samarbeid med Sunnhordland museum arrangerer me strikkekafé i museet sine lokale. Strikkekaféen  er vanlegvis annakvar onsdag i oddetalls veke frå klokka 11.00 -14.00. Kaffe og litt attåt vert servert – til ein hyggeleg pris. Alle er velkommen! Kontaktperson: Margunn Oma, mob.975 46 486  Datoar for våren -24: 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 13.03, 10.04, 24.04, 8.05 0g 22.05.

Husflidstreff

Siste torsdag i månaden er det husflidstreff frå kl. 18. Det er ulike tema for møta med foredrag, demonstrasjon av ulike teknikkar eller ein lagar noko saman. Lett servering og eit lite lotteri høyrer med. Mange har med eige handarbeid, og det er god tid til sosialt samvær. Som oftast er me i museumshallen på Sunnhordland museum, og møta er opne for alle. Husflidstreffa blir også annonserte på Facebooksida vår.  Datoar for våren- 24: 29.02, 21.03 og 25.04.

Tysdagstreff

Tysdagstreff er ein uformell møtestad i lagslokalet vårt, med sosialt samvær i fokus. Det er ope for alle, og ein vel sjølv om ein vil halde på med eige arbeid eller prøve seg på kveldens tema.  Det er også høve til å kjøpe seg kaffi, og litt og bita i. Ei påminning om dato og kveldens tema vert publisert på laget si facebookside.        Kontaktperson: Heidi Haugland, mob: 934 93048.    Datoar for våren -24: 23.01, 6.02, 20.02, 5.03, 19.03, 2.04, 16.04, 30.04 0g 14.05.

 

Læringverkstad

På læringsverkstadane kjem ein saman og jobbar med ulike handverksteknikkar og med ulike materiale. Her er ingen fast lærar, men deltakarane hjelper kvarandre i arbeidet, deler erfaringar, rettleiar kvarandre og lager ulike produkt. Det er ikkje krav om medlemsskap i husflidslaget for å vera med i ei læringsgruppe.

Me har læringsgrupper i ulike teknikkar, desse blir nærmare presentert nedanfor .Me ynskjer oss læringsverkstadar også i andre teknikkar, så ta kontakt med styret om du er interessert i å vera med og starta opp ein ny.

Brystduk og belte til Sunnhordlandsbunaden                                                                                                             Velkommen til ein uformell møtestad for alle som ynskjer å brodere brystduk og belte til Sunnhordlandsbunaden. Me hjelper og veileder kvarandre, og gir råd og tips undervegs. Me møtes omlag ein gong i månaden, i lagshuset på Litlabø, og annonserer treffa på Facebook, i Stord husflidsslag si gruppe: Læringsverkstad: Brystduk og belte til Sunnhordlandsbunaden.  Alle er velkomne. Det er gratis for medlemar i laget, for andre kostar det kr 100,- pr gong.                                                                      Kontaktperson: Anne Britt Melkevik Dahle, mob 91 35 21 39.

Kniple- og nupereller
Gruppa samlast omlag ein torsdag i månaden i lagshuset på Litlabø. Treffa er på kveldstid frå kl. 18 til 21. Møta blir annonserte på facebooksida vår. Gruppa ynskjer seg svært gjerne fleire deltakarar. Så har du lagt kniplepinnane og nuperelleskyttelen på hylla eller du lurer på kva me driv på med, er du meir enn hjarteleg velkommen. Me lærer av og inspirerar kvarandre i ein raudliste- og utrydningstrua handarbeidsteknikk.        Har du lyst til å vera med eller vita meir om dette, ta kontakt med Evelyn Brask Nordfonn  mob.907 49 242

Trearbeid
Læringsverkstaden i trearbeid er for alle som er interessert i trearbeid. (spikking og småarbeid i tre) Læringsverkstaden har grunna lågt oppmøte tatt ein pause hausten 2022, men me håper å kunna starte opp igjen. Ta kontakt med Håkon Nes, mob. 906 41 213 om du er interessert i å vera med.

Spinning
Spinnetreffa er  ein onsdag  i månaden i lagslokala på Litlabø. Me er ei lita gruppe og ynskjer oss gjerne fleire medlemmar. Treffa er på ettermiddagen frå kl. 18 – 21 og blir annonserte på facebooksida vår: Stord Husflidslag – spinning. Har du lyst til å vera med eller vita meir om dette, ta kontakt med Grethe Tyse mob.416 92 045, eller Evelyn B. Nordfonn, mob. 907 49 242. Vel møtt til både røynde og nyfikne som har lyst å spinna på rokk eller handtein!

Vev
Vevgruppa treffest kvar måndag kl 17:00 – 21:00 i lagslokalet på Litlabø. På grunn av romplass/ tal på vevar, har me avgrensa med plassar. For å vera med er det krav om noko erfaring i vev. Pris: kr. 200 pr. halvår (leige av vev). Kontaktperson: Marit Johnsen, mob. 412 12 217

Billedvev
Syslar du med billedvev, og har lyst til å veva i lag med andre? Billedvevgruppa møtes etter avtale i lagslokala i Grua 7 til ei økt med veving, erfaringsdeling, påfyll og sosialt samvær. Kontaktperson for gruppa er Heidi Haugland Mob.934 93 048. Du finn oss også som gruppe på Facebook: Stord husflidslag-billedvev.

Broderi
Ein kjekk gjeng samlast omlag ein onsdag i månaden i lagslokalet i Grua 7 frå kl. 17.30 – 20.30. Møtetidspunkta blir publisert heimesida og på facebooksida vår Stord Husflidslag – Brodering Kanskje har du eit eller fleire prosjekt du gjerne skulle hatt ferdig? Hardangersaum, korsting, plattsaum? Ja ,her er det inga avgrensing .Målet er å hjelpea og inspirera kvarandre. Gruppa er open for alle og ynskjer seg fleire medlemar! Kontaktperson er Jorunn Utslåttøy,  mob 454 11 168.

Keramikk                                                                                                                                                                               På Laget har to læringsgrupper i keramikk, Keramikk 1 og Keramikk 2. Grunna avgrensa adgang til omn er det for tida ikkje ledige plassar i gruppene. Det er høve til å starta læringsverkstad. Keramikk 3 om ønskjeleg. Ta kontakt med styret! Kontaktperson for Keramikk 1 er Johanne Langeland, mob.990 41 096,forKeramikk 2 Anne Marie Fimreite, mob.920 43 985

UNG HUSFLID

UNG HUSFLID er eit tilbod til born og ungdom frå 4.klasse og oppover til 26 år. Målgruppa er dei som liker å laga ting sjølv i ulike material og teknikkar. Målsettinga er å inspirera born og unge til skaparglede, læra dei å beherska ulike teknikkar og utvikla kreativitet. Gjenbruk og redesign er aktuelle og interessante tema. Det vil bli opplæring i grunnleggjande handverksteknikkar, til dømes spikking i rått material, leire/keramikk, strikking, hekling, knyteteknikkar, broderi, og maskinsaum. Gruppa møtest på Leirvik skule (kunst-og handverks avdelinga) annankvar måndag frå 17.30-19.30. Medlemsskap kostar 200kr. pr. år. Påmelding til Johanne, mob.990 41 096

 Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
Siste fra Stord Husflidslag

31.05.2024
Stord Husflidslag
31.05.2024
Stord Husflidslag
15.05.2024
Stord Husflidslag
23.04.2024
Stord Husflidslag
23.04.2024
Stord Husflidslag
18.04.2024
Stord Husflidslag
Alle artikler
Våre lokallag
Ung Husflid-grupper
Husflidhåndverkerne
Viser 0 kurs/arrangement(er).

Ingen kurs å viseFlere kurs og aktiviteter
31.05.2024
Stord Husflidslag
31.05.2024
Stord Husflidslag
15.05.2024
Stord Husflidslag
23.04.2024
Stord Husflidslag
23.04.2024
Stord Husflidslag
18.04.2024
Stord Husflidslag
Alle artikler
UNG HUSFLID Hausten 2018 starta Stord Husflidslag med Ung Husflid for born/unge frå 4.kl.og oppover. Målgruppa er alle som liker å laga ting sjølv i ulike material og teknikkar. Laget ønskjer med dette å inspirera born/ungdom til skaparglede, læra å beherska ulike handverksteknikkar og utvikla kreativitet. Alt dette skal gå føre seg i ein trygg atmosfære med kyndig rettleiing. Det blir jobba både med trearbeid/spikking, leire/keramikk, strikking, hekling, broderi, maskinsaum og knyteteknikkar. Årskontigent for 2022 : 220 kr. Medlemsgruppa omfattar alle opp til 26 år. Til o.m.13 år er ein barnemedlem, frå 14 år - 26 er ein ungdomsmedlem. Alle over 14 år har røysterett. Norges husflidslag har eige ungdomsråd. I styret for Norges husflidslag skal det sitja ein representant u/26 år. Det er viktig å sikra vidareføring og fornying av kulturarv og husflidstradisjonar til komande generasjonar. Velkommen til å bli med i Ung Husflid! Ta kontakt om du/de har spørsmål! Kontaktperson: Johanne Gram Langeland

Stord Husflidslag blei etablert i 1972, og har omlag 150 medlemmar.

Interesser og aktivitetar i laget har veksla opp gjennom åra, og ein kan dela historikken opp i fleire bolkar.

1972- 1980
I dei fyrste åra i laget sin historie var det viktig å få i gang vevkurs, då interesse for vevnad var stor: Eit år var det heile  70 søkjarar til 12 plassar. Det var også stor interesse for kurs i Sunnhordlandsbunaden. Mødre gjekk på kurs, og  mange ungdommar fekk bunad til konfirmasjonen. Bunaden var utarbeidd av Øydis Eide som var rektor på Stord Husflidskule, og  dei fyrste åra kom mange av medlemane frå Stord Husflidskule. Her fekk dei både gi og få kunnskap.

1980-2000 
Framover 80- talet held ein fram med bunad- og vevkurs, men det kom også tilbod om kurs i tegerbinding, gamle hekleteknikkar, nålebinding, dobbel uttrekksaum, pjoning og sivkurs. Det vart også skipa til flotte bussturar for medlemane til ulike plassar i Noreg og ein tul til Dalarne i Sverige.

2000 -2010
I denne perioden var det to flotte og kreative vevprosjekt i laget som fekk stor merksemd: «Vev med vri» med utstilling i Fengslet og Moster Amfi, og «Berbar vev», med utstilling i Kulturhuset. Kjellaug Guddal Sæbø var prosjektleiar for begge prosjekta. Også desse åra kom det nye kurs i gang i keramikk, keramikk rakubrenning, keramikklaga knapper, sølvarbeid, akvarellmaling, steinsliping sveiping, lagging, kipebinding, nuppereller, batikk og sykurs. Det kom og i gang strikkekafe i lagslokalae i Tverrgardsvegen. Der delte me kunnskap om strikke- og hekleteknikkar.

2010-2021

I denne perioden vart læringsverkstadene oppretta. Medlemar som har kunnskaper om ulike handarbeidsteknikkar, kjem saman med andre, delar og hentar kunnskap, og arbeider vidare med teknikken. I dag (2022) har laget 7 læringsverkstader. Laget har også fått sett i gang Ung Husflid for barn frå 4 -til 26.år – Ung Husflid er eit viktig satsingsområde frå Norges Husflidslag.

Veien vidare

Stord Husflidslag jobbar med ulike prosjekt:

Fikselaug

«Alt kan fiksast!»

Fikselauget er ein verkstad der du kan koma og få tips og hjelp til å reparera klede slik at plagga varer lengre. Ved å vedlikehalda og reparera blir plagga nesten som nye. Miljøvenleg alternativ til bruk og kast!
Ta med deg noko du vil reparera. Symaskinar, material, utstyr og fiksarar som kan rettleia ,har me.
Ope for alle! Tidspunkt blir annonsert på heimesida, FB-sida , Instagram og under «Det skjer» i bladet Sunnhordland. Hjartelag velkommen om du kan lite, mykje eller ingen ting om reparasjon – me hjelper deg.

Rundt bålet 

Eit tiltak med husflid- og håndverksaktivitetar som passer ute i naturen. Trearbeid, bål og mattradisjonar set ramma for prosjektet.

 

 

 

 

c/o Vigdis Vatne
Vatnadalsvegen 115
5414 STORD

98255252
Styreleder
Vigdis Vatne
Nestleder
Svein Egil Johansen
Styremedlem
Solveig Karlsen
Styremedlem
Tone Rørvik
Studieleder
Astrid Haugland
Sekretær
Trude Stokka
Kasserer
Hege Hvoslef Kvalnes
Ung Husflidskontakt
Johanne Langeland
Kontaktperson
Heidi Haugland
0
Stord Husflidslag - husflid.no